...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

            วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันที่ 12 ม.ค 2562 เป็นวันที่ภาครัฐให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้เต็มความสามารถตามศักยภาพในทุกบริบทรอบด้าน อันได้แก่ การพัฒนาด้านร้างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จินตนาการและสร้างสรรค์ค่านิยม เจตคติที่ดีต่อครอบครัว และการดำเนินชีวิต รู้จักสิทธิหน้าที่ บทบาทของตนเองและผู้อื่น

            อบต.อัยเยอร์เวง ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการสนองตอบความต้องการของเด็กในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ และให้เด็กได้แสดงออกถึงการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

 

 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562    อ่าน 137 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**